[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong>1. Introducci&oacute;<\/strong><\/p>\r\n<p>Les presents condicions generals d'&uacute;s de la p&agrave;gina web, regulen els termes i condicions d'acc&eacute;s i &uacute;s de www.plenacasa.com, que l'usuari del Portal haur&agrave; de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informaci&oacute; que es faciliten des del portal . El simple acc&eacute;s i \/ o utilitzaci&oacute; del portal, de tots o part dels seus continguts i \/ o serveis significa la plena acceptaci&oacute; de les presents condicions generals d'&uacute;s.<\/p>\r\n<p><strong>2. Condicions d'&uacute;s<\/strong><\/p>\r\n<p>Les presents condicions generals d'&uacute;s de l'portal regulen l'acc&eacute;s i la utilitzaci&oacute; de l'portal, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposici&oacute; dels usuaris en i \/ o mitjan&ccedil;ant el portal, b&eacute; pel portal, b&eacute; pels seus usuaris, b&eacute; per tercers . No obstant aix&ograve;, l'acc&eacute;s i la utilitzaci&oacute; de certs continguts i \/ o serveis pot trobar-se sotm&egrave;s a determinades condicions espec&iacute;fiques.<\/p>\r\n<p>3. Modificacions<\/p>\r\n<p>L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'&uacute;s de l'portal. En tot cas, es recomana que consulti peri&ograve;dicament els presents termes d'&uacute;s de l'portal, ja que poden ser modificats.<\/p>\r\n<p><strong>4. Obligacions de l'Usuari<\/strong><\/p>\r\n<p>L'usuari haur&agrave; de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'&uacute;s de l'portal. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzar&agrave; el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogu&eacute;s derivar-se de l'incompliment de les normes.<\/p>\r\n<p>Aix&iacute; mateix, l'usuari no podr&agrave; utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi inform&agrave;tic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip inform&agrave;tic o de telecomunicacions.<\/p>\r\n<p><strong>5. Responsabilitat del portal<\/strong><\/p>\r\n<p>L'usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o impl&iacute;cita, sobre les dades, continguts, informaci&oacute; i serveis que s'incorporen i ofereixen des del Portal.<\/p>\r\n<p>Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensi&oacute; en qu&egrave; ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l'&uacute;s i utilitzaci&oacute; de la informaci&oacute;, dades i serveis del Portal.<\/p>\r\n<p>En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informaci&oacute; i \/ o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota responsabilitat ser&agrave; de l'tercer ja sigui prove&iuml;dor o col&middot;laborador.<\/p>\r\n<p><strong>6. Propietat intel&middot;lectual i industrial<\/strong><\/p>\r\n<p>Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentaci&oacute;, programes inform&agrave;tics o qualsevol altre element susceptible de protecci&oacute; per la legislaci&oacute; de propietat intel&middot;lectual o industrial, que siguin accessibles al portal corresponen exclusivament a l'empresa o als seus leg&iacute;tims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creaci&oacute; d'enlla&ccedil;os d'hipertext (links) a qualsevol element integrant de les p&agrave;gines web del Portal sense l'autoritzaci&oacute; de l'empresa, sempre que no siguin a una p&agrave;gina web del Portal que no requereixi identificaci&oacute; o autenticaci&oacute; per al seu acc&eacute;s, o el mateix estigui restringit.<\/p>\r\n<p>En qualsevol cas, el portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informaci&oacute; dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. El portal no concedeix cap llic&egrave;ncia o autoritzaci&oacute; d'&uacute;s a l'usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detall en les presents condicions generals d'&uacute;s de l'portal.<\/p>\r\n<p><strong>7. Legislaci&oacute; aplicable, jurisdicci&oacute; competent i notificacions<\/strong><\/p>\r\n<p>Les presents condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb les Lleis d'Espanya. Per a qualsevol reclamaci&oacute; seran competents els jutjats i tribunals de Barcelona. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari vulgui efectuar a titular del Portal s'hauran de fer per escrit i s'entendr&agrave; que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes a l'adre&ccedil;a info@plenacasa.com.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

1. Introducció

Les presents condicions generals d'ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d'accés i ús de www.plenacasa.com, que l'usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal . El simple accés i / o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i / o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús.

2. Condicions d'ús

Les presents condicions generals d'ús de l'portal regulen l'accés i la utilització de l'portal, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers . No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i / o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.

3. Modificacions

L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús de l'portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d'ús de l'portal, ja que poden ser modificats.

4. Obligacions de l'Usuari

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'ús de l'portal. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

5. Responsabilitat del portal

L'usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s'incorporen i ofereixen des del Portal.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis del Portal.

En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota responsabilitat serà de l'tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles al portal corresponen exclusivament a l'empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d'enllaços d'hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del Portal sense l'autorització de l'empresa, sempre que no siguin a una pàgina web del Portal que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit.

En qualsevol cas, el portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. El portal no concedeix cap llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detall en les presents condicions generals d'ús de l'portal.

7. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Les presents condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb les Lleis d'Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de Barcelona. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari vulgui efectuar a titular del Portal s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes a l'adreça info@plenacasa.com.


Cargando datos. Un momento, por favor...